REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZDROWIE W PUDEŁKACH

 

§ 1 Wprowadzenie

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://zdrowiewpudelkach.pl prowadzony jest przez MG Catering Małgorzata Dymek - Armata z siedzibą w Rzeszowie 35-207, ul. Jastrzębia 29, NIP: 8130019700, REGON: 691765405,  adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce https://zdrowiewpudelkach.pl/cennik;
  1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę;
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą;
  3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
  5. Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach, ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;
  6. Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
  7. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
  9. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://zdrowiewpudelkach.pl oraz jego subdomenami;
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której integralną częścią jest Regulamin;
  11. Dieta - wskazana szczegółowo w Serwisie Internetowym w zakładce https://zdrowiewpudelkach.pl/diety, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem;
  12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
  13. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
  14. Usługodawca, Sprzedawca – MG Catering Małgorzata Dymek - Armata z siedzibą w Rzeszowie 35-207, ul. Jastrzębia 29, NIP: 8130019700, REGON: 691765405, , adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl ;
  15. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;
  16. Zestaw próbny – wybrany przez Klienta posiłek w ramach cateringu dietetycznego, ze wskazanych szczegółowo w Serwisie Internetowym w zakładce https://zdrowiewpudelkach.pl/zamowienie-testowego-zestawu, oferowany przez Usługodawcę w obniżonej promocyjnej cenie.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
  1. adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl;
  2. numer telefonu: 790701417;
  3. adres do korespondencji: ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym:  https://zdrowiewpudelkach.pl

 

§ 4 Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie Internetowym oraz ogólne warunki ich świadczenia

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
 2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz zamówienia;
  2. Konto;
  3. Newsletter.

 

§ 5 Warunki korzystania z Usług elektronicznych

 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  1. składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
  2. złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
  3. klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. jej rodzaj, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia Usługi, okres przez jaki Usługa ma być świadczona, sposób płatności;
  4. Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
 2. Warunki korzystania z Konta:
  1. w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:
   1. wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
   2. kliknąć pole „Zarejestruj”;
   3. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;
  2. Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
  3. Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  4. możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  5. Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  6. Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Warunki korzystania z Newslettera:
  1. w celu korzystania z Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym lub podczas tworzenia Konta;
  2. Newsletter jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w link wskazany w wiadomościach przesyłanych w jego ramach albo zlecenie dyspozycji rezygnacji z Newslettera Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


§ 6 Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym w zakładce https://zdrowiewpudelkach.pl/menu Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail wysłanej na adres: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl  albo telefonicznie pod numerem: 790701417. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie, Klient powinien podać dane niezbędne do przyjęcia Zamówienia, a znajdujące się w Formularzu zamówień w Serwisie Internetowym (wskazane w § 5 ust. 1 lit. c). W przypadku braku podania wszystkich danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ich uzupełnienia.
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Klient może zamówić tylko jeden Zestaw próbny (na maksymalnie jeden dzień). W przypadku, gdy ten sam Klient (legitymujący się tym samym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i/lub adresem dostawy, i/lub tym samym numerem telefonu kontaktowego, i/lub tym samym adresem e-mail) zamówi drugi Zestaw próbny, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone lub wedle wyboru Klienta, będzie mógł on zamówić Usługę w cenie regularnej i przeznaczyć wpłacone środki na jej poczet.
 8. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  1. w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce do godz. 14:00;
  2. w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejscu po godz. 14:00.
 9. Treść umowy o świadczenie Usług jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Usługodawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym. 
 10. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę.
 11. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.
 12. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.


§ 7 Zmiana, wstrzymanie realizacji i rezygnacja ze świadczonej Usługi

 1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl. Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
  1. w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  2. w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 2. W przypadku, gdy Klient zmienia świadczoną Usługę na Usługę o wyższej wartości, zobowiązany jest w terminie 3 dni od potwierdzenia możliwości zmiany świadczonej Usługi przez Usługodawcę dopłacić Usługodawcy różnicę cenową pomiędzy Usługami. W tym przypadku Zmiana następuje:
  1. w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  2. w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty z tytułu zmiany świadczonej Usługi, zgodnie ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, świadczona Usługa nie ulega zmianie.
 4. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę w terminie 14 dni od potwierdzenia możliwości dokonania zmiany świadczonej Usługi.
 5. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
  1. w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  2. w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.
 7. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
  1. w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  2. w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 9. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.


§ 8 Płatność

 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl - obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy czym realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. gotówką lub kartą w siedzibie firmy - 35-207 Rzeszów ul. Jastrzębia 29
 2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.


§ 9 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce  https://zdrowiewpudelkach.pl/kontakt
 2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Klient wskazał w Zamówieniu.
 3. Koszt dostawy:
  1. w cenie zamówienia w promieniu 10 km od siedziby Usługodawcy którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów,
  2. powyżej 10 km dopłata 1,20 zł każdy kilometr
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazany jest dzień rozpoczęcia dostawy, okres dostawy oraz adres, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Regulaminu powyżej, od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach wskazanych w https://zdrowiewpudelkach.pl/faq
 5. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta.
 6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.
 7. Dostawa realizowana jest standardowo przez pracujące osoby na zlecenie Usługodawcy.


§ 10 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowane bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


§ 11 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres:  zamowienia@zdrowiewpudelkach.pl lub pisemnie na adres: ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  1. dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  3. roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§ 12 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych

 1. W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 13 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.


§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.